1_home
 


日期 2020-12-01
  標題 新店區惠國段865地號等55筆都市更新案第二次所有權人說明會-簡報檔
  內容 於2020.12.01公告,請至網站自行下載。
https://drive.google.com/file/d/11oTOuu1ARn2hZHJxfj31rJbNtNb1cG68/view?usp=sharing

回標題列表  回首頁  

連絡電話 :(+886)02-2358-3211
都更專線 :(+886)02-2358-3378 銷售專線:(+886)02-2358-7878 傳真電話 :(+886)02-2358-2600
連絡地址 :
10060台北市中正區仁愛路二段34號12號-3 E-mail :hokanur@hokan.com.tw .
  12F.-3, No.34, Sec. 2, Ren’ai Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10060, Taiwan (R.O.C.)

©HOKAN.COM